top of page

Algemene voorwaarden

www.nathaliemaesphotography.com

nathaliemaesphotography@gmail.com
Meersstraat 46B, 9190 Stekene
BTW: BE0762817995

Bij het maken van een afspraak of bestelling gaat de klant akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Nathalie Maes Photography en de klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Voorschot 

Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulering van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden om opnieuw een fotoshoot in te plannen. Maar het voorschot kan niet worden terugbetaald. Wanneer je een fotosessie laattijdig annuleert, worden er bovenop het voorschot kosten aangerekend omdat de datum die voor jou werd vrijgehouden dan niet meer kan ingevuld worden. Wanneer je de sessie een dag op voorhand annuleert, reken ik een meerprijs van €100 aan. Wanneer je de dag zelf afzegt, wordt de meerprijs €175. Indien minder dan 3 weken voor datum wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 20% aangerekend worden voor de uren in verlies.

Wanneer je een voorschot geeft voor een bepaalde datum, staat die dag voor jou ook vast en wordt onder geen beding aangepast. Wanneer 2 klanten een fotoshoot willen boeken op dezelfde dag, leg ik de datum vast voor de klant die het voorschot eerst betaalt en dus snel een beslissing maakt.

 

Bij belet of ziekte van de fotografe op de afgesproken datum, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald. 

Annulatie fotograaf

 

De fotografe heeft het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

 

Aantal geleverde beelden
 

Het geleverde aantal digitale beelden varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. Bij boeking van een fotoshoot ligt het aantal digitale beelden vast volgens de tarieven of pakket. De levering van de digitale beelden gebeurt na betaling van het volledige bedrag.

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in een eigen stijl. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s (RAW-bestanden) kunnen niet verkregen worden.

Toeleveranciers (fotoproducten,...)

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Nathalie Maes Photography volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Nathalie Maes Photography werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen. 

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor:

  • schade bij de opdrachtgever;

  • indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;

  • lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;

  • verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

FOTOSESSIES

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Nathalie Maes Photography heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Offertes blijven geldig tot 10 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt. Bij goedkeuring van een offerte kan er een voorschot gevraagd worden door Nathalie Maes Photography om de datum te bevestigen. 

​FOTOPRODUCTEN

Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren en/of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dat beeldscherm volgens een andere methode gekalibreerd is. Indien de klant de foto’s laat printen bij een labo naar eigen keuze bestaat de mogelijkheid dat deze niet van dezelfde helderheid en/of kleurweergave zijn als de digitale beelden afgeleverd door de fotograaf. Nathalie Maes Photography is om die reden dan ook niet verantwoordelijk als het eindproduct afwijkt en/of de kleurweergave verschilt op het beeldscherm van de klant.

 

Nathalie Maes Photography is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.

 

Bijbestellingen kunnen worden gemaakt via mail of via het formulier op de website. De aankoop is bindend en bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag. Bij verlies van foto’s/achteraf foto’s bij bestellen terwijl de termijn voorbij is zal Nathalie Maes Photography een administratiekost aanrekenen van 20 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s. Foto’s blijven 6 maand in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

COPYRIGHT/AUTEURSRECHTEN

Copyright van de foto’s Nathalie Maes Photography behoudt te allen tijde het auteursrecht (copyright) op alle gemaakte foto’s. De klant geeft de toestemming aan Nathalie Maes Photography om de beelden te mogen publiceren ter zelfpromotie zoals voor reclame en gebruik op sociale media (website/Facebook/Instagram/etc.) gerelateerd aan Nathalie Maes Photography. Indien de klant hier bezwaar tegen heeft dan dient hij/zij dit vooraf duidelijk kenbaar te maken bij het boeken van de shoot.

 

Indien je de foto’s wil posten op Facebook of andere sociale media, mogen dit enkel de foto’s met mijn watermerk zijn, waarbij het watermerk onder geen beding mag afgesneden worden. 

Foto’s en video’s gemaakt door Nathalie Maes Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, Instagram en Facebook. Indien je dit niet wenst, gelieve de fotografe hiervan op de hoogte te brengen.

Een fotoreportage van Nathalie Maes Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage krijgt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. 

BETALINGS - EN VERKOOPSVOORWAARDEN/ PRIJZEN

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft wel ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Nathalie Maes Photography gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Nathalie Maes Photography naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Nathalie Maes Photography onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers.

 

Indien aannemelijk is dat Nathalie Maes Photography hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking.

 

De facturen zijn betaalbaar hetzij in contanten, hetzij via overschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling op de vervaldatum, wordt er per maand een administratieve kost van 15% van het openstaande bedrag aangerekend. Niet tijdige betaling geeft Nathalie Maes Photography het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

 

De factuur dient op de dag van de geplande shoot betaald te zijn. Indien de factuur niet betaald werd op de dag van de geplande shoot, zal deze niet plaatsvinden.

Verplaatsingskosten binnen België worden aangerekend aan € 0,35 per km. De verplaatsingskosten zijn binnen België inbegrepen tot 20 km rond mijn thuisadres. Indien de klant geen parkeergelegenheid voorziet, kan Nathalie Maes Photography parkingkosten aan werkelijke kost aanrekenen.

 

In geval de afnemer ondanks aanmaning de beelden of fotoproducten binnen 3 maand niet heeft afgehaald, heeft Nathalie Maes Photography het recht om het volledige factuurbedrag + een administratieve kost in rekening te brengen. 

 

Nathalie Maes Photography is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.

 

Alle opmerkingen/klachten in verband met de facturatie moeten mij bereiken uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de factuur. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Nathalie Maes Photography en de klant, zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd. De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE68 0019 0086 3934 na toezending van factuur en voor de levering van de beelden.

CADEAUBONNEN

Cadeaubonnen worden per post verstuurd of kunnen afgehaald worden op afspraak. De bonnen zijn één jaar geldig na datum van aankoop, maar het is aangeraden

om binnen het half jaar contact op te nemen om al een datum af te spreken. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt

worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

e kan betalen bij afhalen. Als je kiest voor verzending via post, krijg je de factuur per mail. Deze dient betaald te worden vooraleer de cadeaubon opgestuurd wordt.

 

AFHALING/LEVERING

Afhaling van producten/foto’s kan gratis in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Levering aan huis door de fotograaf, of verzending van bestellingen per post of koerier zullen worden aangerekend aan de klant. Bij verzending van bestellingen per post of koerier is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Laatste aanpassing 15/05/2023

bottom of page